iletisim@gumruksen.org.tr         |         0532 582 30 19

  Tüm kurum, kuruluş ve şahıslarda olduğu gibi Ülkemizde bulunan Gümrük İdareleri de Normlar hiyerarşisi çerçevesinde hukukla yönetilmektedir.

  4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere bu kanunlara bağlı mevzuatın ana amacı Ülkemizde gümrük rejimlerini, ithalat, ihracat, transit vb gümrük işlemlerini düzenlemektir. Kanun koyucu, Gümrük İşlemlerini düzenlerken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının güvenliğini ve toplum sağlığını da düşünerek norm ortaya koymuştur.

  Gümrük İdarelerinde görev yapan herkes; hiyerarşik olarak en alttan en üste tüm kamu personeli, iş takipçileri ve iş sahipleri mevzuata uymak, iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek zorundadır.

  Kamu personeli bahsettiğimiz mevzuat ve idarenin yazılı talimatlarına göre hareket etmek zorundadır. Personelin herhangi bir tercihte bulunma veya istismar etme keyfiyeti bulunmamaktadır. Rejim beyanında bulunan yükümlülerin hatalarının hoş görülme sınırı ancak ve ancak ilgili mevzuatında belirtildiği kadardır. Haricinde yapılan hatalar Gümrük veya Kaçakçılık kanunu çerçevesinde değerlendirilmelidir. Çünkü gümrüklerin bir misyonu da devlet aleyhine işlerle iştigal edenleri caydırmaktır.

  Transit rejimi kapsamındaki eşya konusu 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapılan dosyalarda muhatap doğal olarak taşıyıcıdır, bununla birlikte eşya sahibi firma itirazda bulunarak suçunu alenen kabul ediyorsa suç sabitleşir. Yani kaçak eşya taşıyan firma suç işlemiş olur.

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem gören eşya sahibi firmaların hat kontrolünün kırmızı olarak hakkında, firmalardan alınan başvurulara istinaden, olayın idari işlem olarak değerlendirilmesi ve kamu alacağının uzlaştırmaya konu edilmesinin idare bakımında suça iştirak unsurunu oluşturacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca söz konusu eşya sahibi firmaların muayene hat kontrolünün KIRMIZI olarak belirlenmesi, tekrarı halinde ihracat/ ithalat kısıtlaması yaptırımı uygulanması gerekmektedir.

   

  İdarenin bu minvalde yaptığı işlemler üyelerimizin soruşturma geçirmesine sebep olacağından yukarıda bahsedilen işlemlere izin veren idari personel hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı basın yoluyla bildirmek isteriz.

   

  GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                                                                                                GÜM-SEN | BAŞKANLIK

  Comments are closed.