iletisim@gumruksen.org.tr         |         0532 582 30 19

  YÖNETMELİK

  GÜM-SEN | Türkiye Gümrük ve Ticaret Çalışanları Sendikası

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


  Amaç
  Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı; Gümrük Sen bağlı şube zorunlu organlarının üyeleri ve delegeleri ile il, ilçe ve işyeri temsilcilerinin seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2– Bu Yönetmelik; Gümrük Sen bağlı şube zorunlu organlarının üyeleri ve delegeleri ile il, ilçe ve işyeri temsilcilerinin seçimlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3– Bu Yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 5198 Sayılı Kanun, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Gümrük Sendikası Tüzüğü’nün ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4– Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Merkez: Güm-Sen Genel Merkezi’ni,

  b) Tüzük: Güm-Sen Tüzüğü’nü,

  c) İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ve hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından tüm birimleri,

  ç) Seçim Çevresi: Şube faaliyet alanına giren işyerlerinin tümünü,

  d) Seçim Bölgesi: Seçim çevresinde seçimlere katılacak üyelerin en kolay ve masrafsız olarak oy kullanmalarını sağlayacak şekilde, şube yönetim kurullarınca oluşturulacak sandık bölgelerini,

  e) Seçmen: Delege ve temsilcilik seçimlerinde oy kullanacak üyeyi,

  f) Delege: Şube veya Genel Merkez Genel Kurullarında üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişiyi,

  g) Aday: Delege olmak veya Sendika’nın çeşitli organlarında görev almak için müracaat eden üyeleri,

  h) Oy Pusulası: Şube genel kurulu seçimlerinde seçim kurulu başkanı olan hakim tarafından, delege seçimlerinde ise şube seçim kurulu tarafından mühürlenmiş adayları gösterir listeyi İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Seçimlerin Yapılışı

  Madde 5- Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Şube zorunlu organlarının seçimi ise yargı gözetiminde yapılır.

  Seçimlerin Yapılacağı Gün ve Zaman
  Madde 6– Şube genel kurulları ve seçimler, cumartesi veya pazar günleri 9:00-17:00 saatleri arasında yapılır. Toplantı ve seçimlerin, üyelere duyurulan gün ve saatte yapılması esastır.

  Görüşmelerin ve seçimlerin aynı gün 9.00-17.00 saatleri arasında yapılması sağlanacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

  Oy Kullanma
  Madde 7– Delege seçimlerinde kesinleşmiş üye listesinde adı yazılı olan üyeler, şube genel kurulu seçimlerinde delege listesinde adı yazılı olan delegeler oy kullanır. Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar.

  Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı, üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

  Şube genel kurullarında; oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki delege isimlerinin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

  Delege seçimleri sırasında hiç kimse kendisinin veya herhangi bir üyenin delege seçilmesi veya seçilmemesi için propaganda yapamaz. Sandık kurullarının görevlerine kimse müdahalede bulunamaz.

  Adaylarda Aranacak Şartlar

  Madde 8- Delege olmak veya zorunlu organlarda görev almak isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

  a)Güm-Sen üyesi olmak.

  b) Medeni hakları kullanmaya ehil ve hizmet kolunda fiilen çalışıyor olmak.

  c) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak.

  d) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak.

  e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçlarını işlemekten mahkûm olmamak.

  Seçim Giderleri

  Madde 9- Seçim sandık kurulu üyeleri ile merkez veya şubece görevlendirilecek personel veya gözlemcilere verilecek ücret, yolluk ve sair giderler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Sendika’ca ödenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  İşyeri, İlçe ve İl Temsilciliği Seçimi

  İşyeri Temsilcilerinin Seçimi
  Madde 10- İşyerlerinde üyeler arasından bir genel kurul dönemi için işyeri temsilcileri seçilir. Ancak, daha önce çoğunluk sağlanamayan iş yerlerinde çoğunluğun alınması halinde işyeri temsilcileri seçimi yapılır.

  Sendika’nın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki 501-1000 arasında en çok üç 1001-2000 arasında ise en çok beş 2000 den çok ise yedidir. Bu Temsilcilerden biri şube yönetim kurulu tarafından baş temsilci olarak görevlendirilir.


  İlçe Temsilciliği Seçimi
  Madde 11– İlçe temsilcileri; 4688 sayılı Kanunun 18’inci maddesi ve Sendika tüzüğümüzün 50.maddesine göre şube açmak için yeterli üye sayısına ulaşamayan ilçelerde, üyeler arasından temsilci başkan ile sekreter, mali sekreter ve diğer yönetim kurulu üyeleri üyelerce seçilir ve bağlı bulunduğu şube yönetim kurulu veya il temsilciliğinin teklifi üzerine Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

  İlçe temsilciliği en az üç en fazla yedi üyeden oluşur.

  İl Temsilciliği Seçimi

  Madde 12– İl temsilciliği; 4688 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre şube açmak için yeterli üye sayısına ulaşamayan illerde Genel Merkez’e bağlı olarak açılır.

  Temsilcilik yönetimi en az üç, en çok yedi kişiden oluşur. Temsilcilik yönetimi üyeler arasından seçilir. Başkan, sekreter, mali sekreter ve üyeler şeklinde görev dağılımı yapılır, Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

  Seçimlerin Şekli ve Zamanı
  Madde 13- Temsilciler bir Genel Kurul dönemi için seçilir. Gerekli hallerde olağanüstü seçim de yapılabilir.

  a) Şube delege seçimleri il ve ilçe temsilci seçimleri ile birlikte yapılır. Genel Merkez Genel Kurulu delege seçimleri ise şube genel kurul seçimleri ile birlikte yapılabildiği gibi ayrı ayrı da yapılabilir.

  b) Temsilciler, bulundukları mahalde mevcut üyelerinin salt çoğunluğu ile seçilir. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda üye sayısı, o merkezdeki üyelerin ¼’ünden az olamaz.

  c) Temsilcilikler kongre yapmaz.

  d) Temsilci seçimlerinde, delege seçimlerindeki usuller uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Delege Seçimleri

  Seçim Bölgelerinin Delege Sayıları

  Madde 14- Şube veya temsilcilik üye sayısı, Tüzüğün 36’ıncı maddesinde belirtilen şube veya temsilcilik delege sayısına bölünerek kaç üyeye bir delege düşeceği tespit edilir. Seçim bölgelerinin oluşturulması halinde de aynı işlem yapılır.

  Oy Kullanacak Üye Listeleri

  Madde 15- Delege seçimlerine katılacak üyelerin; işyerini, üye numarasını, ad ve soyadlarını ve seçilecek delege sayısını belirten listeler onaylanarak ilgili işyerlerine, delege seçim tarihinden en az beş gün önce asılır. Birden fazla işyeri ile oluşturulan sandık bölgelerinde bu listeler, o seçim birimini oluşturan her işyerinde ayrı ayrı asılır.

  Delege Adaylarının Tespiti

  Madde 16- Delege seçimlerinde yetki ve sorumluluk şube yönetim kurulundadır. Şube yönetim kurulu delege seçimlerinin yapılacağı tarihten önce, delege adaylarının adaylık müracaatlarını sağlamak için; işyeri ilan tahtalarında, varsa şube veya temsilciliğin web sayfasında seçim tarihini ve delege olmak isteyen adayların şube yönetim kuruluna müracaatlarının gerektiğini ilan eder. İlanın yapıldığı bir tutanakla belgelenir.

  Şube kurulmamış illerde yetki ve sorumluluk il temsilcilik yönetimindedir.

  Üyeler işyerlerinin bulunduğu seçim bölgelerinden aday olabilirler. Aday olmak isteyen üyeler, delege aday listelerinin ilan edileceği güne kadar bir dilekçeyle şube başkanlığına müracaat eder. Şube başkanlığı gelen evrak defterine kaydeder ve evrak kayıt tarih ve sayısını adaya verir.

  Delege aday listeleri, şube yönetim kurulunca adayların soyadları esas olmak üzere alfabetik sıraya göre, seçim bölgeleri itibariyle ayrı ayrı oy pusulası haline getirilir ve oy kullanacak üyelere yetecek sayıda çoğaltılarak mühürlenir.

  Listelerin İlanı
  Madde 17- Seçimlerden onbeş gün önce, seçimlerin yapılacağı yer, gün ve saatin belirtildiği ilan metni işyeri ilan tahtalarında, varsa şube veya temsilciliğin web sayfasında duyurulur.

  Ancak, şube yönetim kurulu delege seçim tarihinden yedi gün önce;

  a) Seçim gününü,

  b) Seçimlerin yapılacağı yeri,

  c) Oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatlerini,

  ç) Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üyeler ile delege aday listelerini,

  d) Oy kullanma sırasında uyulacak kuralları, şube binasına ve sandık bölgelerine asmak suretiyle ilan eder. İlan süresi üç gündür. İlanın yapıldığı bir tutanakla belgelenir. İlan süresi sonunda tutanakla indirilir.

  Listelere İtiraz

  Madde 18– Seçim bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üyelerin listeleri ile delege aday listelerinde ismi bulunmayanlar veya başka sebeple itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde itiraz edebilirler.

  İtirazlar, şube başkanlığınca incelenir ve en geç iki gün içinde sonuçlandırılır. İtirazın haklı görülmesi halinde, itirazı yapan üyenin ismi listeye eklenir. Haklı görülmezse, durum gerekçeleriyle birlikte üyeye ve Merkez’e bildirilir. Merkez itiraz edenin üye olduğunu onaylarsa listeye alınır.

  İtiraz süresinden sonra oluşan listeler kesin listedir.

  Delege Seçimlerinin Yapılması

  Madde 19- Şube delegelerinin seçimi, şubenin olağan genel kurulu için belirlenen tarihten en az 30 gün önce sonuçlandırılır.

  Seçmenlerin Görev ve Yükümlülükleri

  Madde 20- Seçmenlerin görevleri şunlardır:

  a) Seçmen listesini imzalayan üye, matbu oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar.

  b) Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.

  c) Üye oyunu serbest olarak kullanır. Üyeye, kimsenin hiçbir şekilde müdahale etmeye hakkı yoktur.

  ç) Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.

  d) Oy zarfı içine bir oy pusulası konur. Birden fazla olursa geçersiz sayılır.

  Aday olmadığı halde, adı listeye yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır. Oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz.

  Delege Seçimi Sandık Kurulunun Oluşması

  Madde 21- Sandık kurulu; şube yönetim kurulunca görevlendirilen bir üyenin başkanlığında, oy kullanacak üyeler arasından belirlenen iki üye olmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca, bunların yedekleri de tespit edilir. Seçim bölgesi birden fazla ise, her bölge için ayrı ayrı sandık kurulu oluşturulur.

  Seçimlerde aday olanlar, kendi seçim bölgelerinde oluşturulacak sandık kurullarında görev alamazlar.

  Delege Seçimi Sandık Kurulunun Görevleri

  Madde 22- Sandık kurulu üyeleri aynı zamanda tasnif heyeti görevi de yaparlar. Görevleri seçim sonuçlarının tespiti ve zaptın tutulmasına kadar devam eder.

  Sandık kurulu, seçim başlamadan bir gün önce;

  a) Seçmen listelerinin tasdikli bir suretini,

  b) Mühürlü oy zarfını ve oy sandığını,

  c) Seçim sonuç cetvelini,

  ç) Seçim bölgesine ait delege adayları listesinin tasdikli suretini,

  d) Mühürlenmek üzere ip ve mumu, şube yönetim kurulundan teslim alır.

  Sandık kurulu, oy kullanmaya başlama saatinden bir saat önce seçim mahallinde hazır bulunur. Seçmenlerin oylarını kullanmaları için kapalı bir yer hazırlar ve seçimin saatinde başlamasını sağlar. Boş olduğu kontrol edilerek kapanan ve kilitlenen oy sandıkları, seçimin yapılacağı uygun yerlere konur.

  Şube yönetim kurulu tarafından mühürlenen oy pusulaları ve zarflar, seçim saatinin başlaması ile sandık kurulu tarafından seçmenlere verilmek suretiyle oylar kullandırılır.

  Oy zarfları sandık kuruluna sayı ile verilir. Sandık kurulu bu zarfların zayi olmamasına dikkat eder, aksi halde eksik çıkmasından sorumludur. Kullanılmayan oy zarfları şube yönetim kuruluna tutanakla teslim edilir.

  Sandık açılmadan önce; oy kullanan ve kullanmayan üyelerin adedi, seçmen listesindeki imzalar sayılarak tespit edilir ve tutanağa yazılır.

  Sandık açılır ve sandıktan çıkan zarflar sayılır. Sandıktan çıkan zarfların adedi imzaların miktarından fazla olursa fazla miktar kadar zarf, zarflar arasından çekilerek iptal edilir ve tutanağa yazılarak tasnif işlemine geçilir.

  Oy verme ve oyların tasnifi sırasında çıkabilecek ihtilafların giderilmesi için, lüzum görüldüğü takdirde Genel Yönetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini veya o ilden her hangi birini görevlendirebilir. Her türlü gayrete rağmen; yetkililerin ihtilafları giderememesi halinde, hazırlanan rapora göre Genel Yönetim Kurulu gereken kararları alır ve uygular.

  Delege Seçim Sonuçları ve İlanı

  Madde 23– Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandık kurulunca oyların tasnifi yapılır.

  Sayım sonucu adaylar, en çok oy alan başa yazılmak suretiyle oy miktarlarına göre delege seçimi sonuç cetvelinde sıraya konulur. Eşit oy alan adaylar arasında sandık kurulunca kura çekilir. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle seçim bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.

  Delege seçim sonuç cetveli dört nüsha olarak imzalanır. Bir nüshası seçim mahallinde ilan edilir. Kalan nüshalar, seçim torbası ve diğer evraklar bir tutanakla şube yönetim kuruluna teslim edilir. Oy pusulaları ve zarflar seçim torbasına konularak ağzı bağlanır ve mühürlenir. Şube yönetim kurulu üç ay süreyle bu belgeleri saklamak zorundadır.

  Delege seçim sonuçları, sandık mahallinde ve şube binasında üç gün askıda kalır.

  Delege Seçim Sonuçlarına İtiraz

  Madde 24– Adaylar; seçim sonuçlarının askıda kalma süresi içerisinde dilekçe ile doğrudan şubeye veya gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’na itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

  İtiraz eden aday, iddialarını ispatlayacak bilgi ve belgeleri itiraz dilekçesine eklemek zorundadır. Şube yönetim kurulu itirazı mevcut belgelere göre bir gün içinde karara bağlar. İtiraz üzerine verilen karar seçimin yapıldığı mahalde ve şube binasında ilan edilir.

  Genel Yönetim Kurulu’na yapılan itirazın sonucu şubeye bildirilmeden şube genel kurulu ile ilgili işlemlere başlanamaz. Genel Yönetim Kurulu itiraz hakkındaki kararını, itirazın Merkez’e intikalinden itibaren yedi gün içinde şubeye bildirir. Ancak, bu süre içinde bildirilmeyen kararlar reddedilmiş sayılır.

  Seçim sonuçları, itiraz süresinin geçmesiyle kesinleşmiş olur.

  Delege Seçim Sonuçlarının Merkez’e Bildirilmesi

  Madde 25– Seçim sonuçları şube başkanlığınca beş iş günü içerisinde Genel Merkez’e bildirilir. Seçimlerle ilgili belgeler şubeler tarafından saklanır.

  Delege Seçimlerinin Yenilenmesi

  Madde 26- Delege seçimlerinde yönetici veya üyeler tarafından, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak, seçimlere hile karıştırılması veya herhangi bir şekilde seçimlerin hileye dayandığının tespiti halinde, Genel Yönetim Kurulu o seçim bölgesine ait delege seçimlerini iptal eder ve görevlendireceği bir komisyon marifetiyle en geç on gün içinde delege seçimini yeniler.

  Genel Yönetim Kurulu, hileye başvuranlar hakkında cezai müeyyide istemi yanında, Sendika’nın bu sebeple uğradığı maddi zararın tazmini yoluna da gidebilir. Ayrıca, hile ve usulsüzlük sebebiyle seçimlerin yenilenmesine sebep olanlar ve kusurlu görülenler Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.

  Delegelik Süresi

  Madde 27- Delege sıfatı, müteakip Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

  Mevcut delegeler, müteakip olağan Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içerisinde yapılacak olağanüstü Genel Kurullara delege sıfatıyla katılırlar.

  Üyeliği sona eren delegelerin, delegelik sıfatları sona erer. Ancak seçildikleri dönem içerisinde emekli olanların delegelikleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

  Şube yönetim veya denetleme kurulu üyesi olup, şube genel kurullarında tabii delege olanlar; yönetim veya denetleme kurullarına seçilememeleri ve görevlerinin sona ermesi halinde, daha sonra yapılacak olağan veya olağanüstü şube genel kurullarına delege sıfatı ile katılamazlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Şube Genel Kurulları Seçimi

  Şube Genel Kurulları

  Madde 28– Şube genel kurulları, Genel Merkez Genel Kurulu toplantı tarihinden en az iki ay önce bitirilmek kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak takvime göre üç yılda bir toplanır. Şube genel kuruluna çağrı şube yönetim kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulunca; toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı gün, en az on beş gün öncesinden Kanunun öngördüğü mercilere yazıyla bildirilir.

  Şube genel kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa en çok on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

  Şube genel kurullarında delege olmayan üyeler oy kullanamaz ve zorunlu organlara seçilemezler.

  Şube genel kurulu, şube yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube genel kurulu delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde Genel Yönetim Kurulu Kararı ile olağanüstü toplanır. Toplantı isteminde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.

  Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

  Şube Genel Kurulunun Oluşması

  Madde 29- Şube genel kurulu, tüzüğün 36’ıncı maddesinde belirtilen delege sayıları ile yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden oluşur. Temsilcilik yönetim kurulu üyeleri tabii delege olamaz.

  Şube Genel Kurulunun İlanı

  Madde 30- Seçimlerden on beş gün önce, seçimlerin yapılacağı yer, gün, saat ve gündemin de içinde bulunduğu ilan metni, mahallin imkân ve vasıtaları ile delegeye bildirilir.

  Seçimin yapılacağı günden en az on beş gün önce toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hâkime ve mülkî idare amirine verilir.

  Tüzük ve Seçim Yönetmeliğine göre seçim bölgelerinden seçilen delegeleri gösteren seçmen listesi hazırlanır ve 4 nüsha olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına mühürlenmek üzere teslim edilir. Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattıktan sonra seçime katılacak delegeleri belirleyen listeleri onaylar. Onaylanan liste ile seçimlerin yapılacağı yer, gün ve oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatleri, toplantı tarihinden yedi gün önce şube binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür. İlanın yapıldığı her gün için bir tutanak tutulur.

  Şube Genel Kurulu Delege Listelerine İtiraz

  Madde 31- İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak şubeye gönderilir.

  Şube Genel Kurulu Gündemi

  Madde 32- Şube genel kurullarında uygulanacak gündemde aşağıda belirtilen hususlar yer alacaktır. Ancak, genel kurulun yapılış şekline göre gündemden bazı hususlar çıkarılabilir.

  a) Açılış

  b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

  c) Divanın oluşması

  ç) Divanın gündemi okuması

  d) Protokol konuşmaları

  e) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması (1. olağan kongre ve olağanüstü kongreler hariç)

  g) Denetleme Kurulu raporunun okunması (1.olağan kongre ve olağanüstü kongreler hariç)

  h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

  ı) Zorunlu organların seçimi, (Divan uygun olan bir saati belirleyerek, aday listelerinin verilmesini ister)

  i) Dilek ve temenniler

  j) Kapanış

  Şube Genel Kurulunda Yoklama ve Açılış

  Madde 33- Seçim kurulunca hazırlanan hazırun cetvelinin, delegeler tarafından imzalanması şarttır. İmzalanan hazırun cetveline göre çoğunluğun bulunduğunun tespiti üzerine şube genel kurulu çalışmalarına başlanır.

  Şube genel kurulunun açılış konuşması, başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından yapılır.

  Şube Genel Kurulu Divanının Oluşması

  Madde 34- Delegeler tarafından teklif edilmek sureti ile bir başkan ve en az iki kâtip üyeden oluşacak divan kurulu seçimle belirlenir.

  Divan başkanının görevleri şunlardır:

  Divan başkanı;

  a) Gündemi okur, delegelerin onda birinin yazılı teklifi ve katılan delegelerin salt çoğunluğunun oyu ile gündeme madde ilave edebilir.

  b) Katılan delegelerin beşte birinin teklifi ve salt çoğunluğun kabulü ile gündemden madde çıkarabilir.

  c) Şube genel kurulunun çalışma saatlerini tespit eder.

  ç) Görevliler tarafından isimleri tespit edilen konukları tanıtır, gelen telgraf ve mesajları okur.

  d) Karar almak için yeterli çoğunluğun bulunmadığının tespit edilmesi halinde, delegelerin salondaki yerlerini almalarını sağlar.

  e) Kanunlara, Tüzüğe ve yönetmeliklere aykırı olan veya suç teşkil eden konuşmalar ve olaylar karşısında çalışmalara ara verebileceği gibi, şube genel kurulu çalışmalarını erteleyebilir.

  f) Toplantı düzenini bozanları uyarır. Fiil ve tutumlarında ısrar edenleri huzuru sağlamak amacıyla salondan dışarı çıkarır.

  g) Protokol konukları dışındaki konuklarla delege olmayanlara konuşma hakkı vermez.

  h) Seçimlerde aday olanların listelerini, birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere yeteri kadar düzenleyerek mühürlenmek üzere seçim kurulu başkanına verir.

  Kâtip üyelerin görevleri şunlardır:

  a) Konuşmaları ve alınan kararları kaydeder ve tutanak haline getirirler.

  b) Yapılan oylamaları sayıp doğru olarak tespit ederler.

  Divan; genel kurul karar defterine geçmesi gereken tutanakları, kayıtları ve diğer belgeleri, yeni seçilen yönetime imzalayarak teslim eder.

  Şube Genel Kurullarında Görevliler

  Madde 35- Şube yönetim kurulu tarafından önceden, şube genel kurulu ihtiyaçlarını karşılamak, genel kurula katılan delegelere hazırun cetvelini imzalatmak, konukları ve delegeleri karşılayarak yer göstermek ve divana yardımcı olmak amacıyla yeteri kadar eleman görevlendirilir. Bu görevliler;

  a) Kollarında kol bandı veya yakalarında görevli tanıtım kartı bulundururlar.

  b) Delegelerin ve konukların kartlarını yakalarında taşımalarını nezaket kuralları içinde kendilerine hatırlatırlar.

  c) Delegelerin söz alma pusulalarını ve önergelerini divana iletirler.

  ç) Divanın uyarılarının uygulanmasına yardımcı olurlar.

  d) Şube genel kurulu çalışmalarına dair metinleri, delegelere ve ilgililere dağıtırlar.

  e) Divan tarafından verilen şube genel kurulu hizmetleri ile diğer görevleri yerine getirirler.

  Şube Genel Kurulu Delegelerinin Görev ve Yükümlülükleri

  Madde 36- Delegelerin, şube genel kurulunun çalışmaya başlamasından bitimine kadar devamlı takip etmeleri görevleridir.

  Delegeler, şube genel kurulunun sükûnet içinde geçmesi için kendisinden beklenilen ihtimamı göstermek zorundadırlar.

  Delegeler, konuşmacıların konuşmalarına müdahalede bulunamazlar. Ancak, herhangi bir usulsüzlüğün olması halinde durumu divan başkanlığına yazılı pusula ile bildirirler.

  Delegeler, divanın uyarılarına uymak zorundadırlar.

  Seçim Sandık Kurulunun Oluşması

  Madde 37- Hâkim, bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim sandık kurulunu oluşturur.

  Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun ve Sendika Tüzüğünün öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

  Seçimler sırasında sandık kurulu başkanına ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

  Şube Zorunlu Organlarına Adaylık

  Madde 38- Zorunlu organlara aday olmak isteyen delegeler divan başkanlığına yazılı olarak başvurur. Zorunlu organlara diğer delegeler tarafından da aday gösterilebilir. Divan başkanlığı, aday olunan zorunlu organlara göre başvuruları tasnif eder, oy pusulası haline getirilmek üzere ilgili seçim kurulu başkanlığına teslim eder.

  Şube Zorunlu Organlarının Seçimi

  Madde 39- Şube genel kurulunda, zorunlu organların seçimi çarşaf liste halinde yapılır.

  Çarşaf liste halinde seçim:

  Zorunlu organlara liste veya bağımsız olarak aday olunabilir. Aday listeleri, aynı oy pusulasında divana veriliş sırasına göre, veriliş sırası belirlenemez ise kura ile sırası belirlenerek yan yana yazılır. Bağımsız adaylar birleşik oy pusulasının en sağına yazılır.

  Seçim kurulu başkanlığı tarafından mühürlenen listeler oy pusulası olarak kullanılır.

  Seçim sonucu oluşan yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, kendi aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.

  Genel Merkez Genel Kurulu Delegelerinin Seçimi

  Madde 40– Genel Merkez Genel Kurulu delegeleri, şube genel kurulları tarafından Tüzüğün 14’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre Genel Merkez tarafından bildirilen sayı kadar seçilir.

  Genel Merkez Genel Kurulu delegesi olmak isteyen şube genel kurulu delegeleri, divan başkanlığına müracaat eder. Divan, adayları soyadlarına göre alfabetik sıraya koyarak oy pusulası haline getirir, delege sayısınca çoğaltarak seçim kurulu başkanına mühürletir ve şube yönetim kurulu listesinden ayrı oylatır.

  Genel Merkez Genel Kurulu için yedek delege seçilmez.

  Seçim Sonuçları

  Madde 41- Delegelerin oy kullanma işlemi bittikten sonra, sandık kurulu tarafından tasnife geçilir. Tasnif açık olarak yapılır. Tasnif sonuçları tutanaklara üç nüsha yazılarak divana verilir.

  Divan, seçim sonuçlarını şube genel kuruluna açıklar ve tutanakların birer suretini şube genel kurulunun yapıldığı mahalde asarak ilan eder.

  Seçimlere İtiraz

  Madde 42- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına ilişkin seçim kuruluna yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

  İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Genel Yönetim Kurulun’a ve şubeye bildirir.

  Seçimlerin İptali

  Madde 43- Hakim, 2821 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi hükmüne aykırı seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, iki günden az ve yedi günden fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek Genel Yönetim Kuruluna ve şubeye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM

  Son Hükümler
  Yürürlülük

  Madde 44- Bu Yönetmelik, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun …../…../2009 tarih ve …… sayılı Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yürütme

  Madde 45- Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

  GENEL YÖNETİM KURULU